Formularz kontaktowy urzędu miasta Wrocław
*
*
*

Uwaga:

Pragniemy poinformować, że poprzez formularz kontaktowy nie można uzyskać informacji objętych ochroną danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
Z Gminą można skontaktować się w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
- przez e-mail: kum@um.wroc.pl
- telefonicznie: +48 71 777 77 77
- osobiście w Centrach obsługi Mieszkańca przy ul.:
ul. G. Zapolskiej 4
pl. Nowy Targ 1-8
ul. W. Bogusławskiego 8,10
al. M Kromera 44
al. Karkonoska 45 (punkt CM Polmozbyt - tylko rejestracja pojazdów)

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (z dopiskiem „Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji”)
- przez e-mail: bbi@um.wroc.pl
- telefonicznie: +48 71 777 77 24.

3. Adres Państwa poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz, na podstawie Ustawy z dn. 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Adres Państwa poczty elektronicznej zostanie udostępniony jednostce gminy, jeżeli wiadomość wysłana przez formularz będzie dotyczyła jej zakresu obowiązków. Te dane zostaną też przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z gminą i tylko zgodnie z zapisanymi w umowie poleceniami.

5. Adres Państwa poczty elektronicznej przechowywany będzie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Gminy swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Gmina przesłała te dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Gminą lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)


Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*
Captcha